<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">

Algemene voorwaarden


 

Preambule

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "de AVG" genoemd) is het vaststellen van de voorwaarden voor de verstrekking en het gebruik van de inhoud en de diensten van de online opleidingswebsite RISE UP ACADEMY (hierna "de site" genoemd) tussen de uitgever van de site - het bedrijf SQUARANCE (hierna "Rise Up" genoemd) en de gebruiker van de site (hierna "de gebruiker" genoemd).
De toegang tot de Site en de inhoud ervan, evenals het gebruik van de door de Site aangeboden diensten, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AVU door de Gebruiker.

 

Juridische kennisgeving

Website redacteur

De website RISE UP ACADEMY (de Site) wordt gepubliceerd door Squarance, een Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), met een kapitaal van 24.503 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6 Bis avenue Foch 92250 La Garenne Colombes, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het identificatienummer 802 232 264 / e-mail: contact@riseup.ai - telefoon: 01 83 81 24 00

RISE UP is een gedeponeerd handelsmerk beschermd door de INPI, gepubliceerd op 30/09/2017 en eigendom van de heer Arnaud Blachon, voorzitter van het bedrijf Squarance (hierna Rise Up).

Directeur van de publicatie: mevrouw Eloïse TASTET


Hosting van de website

De website wordt gehost door AWS. Alle website gegevens en bijbehorende back-ups worden opgeslagen in Ierland bij Amazon AWS.

 

Doel van de website

Het doel van de website is gebruikers middelen en training aan te bieden om hun vaardigheden op het gebied van blended learning, best practices en nieuwe trends in digitaal leren te vergroten.


De website stelt de Gebruikers ook in staat om vrij met hun collega's van gedachten te wisselen over kwesties in verband met het gebruik van hun Rise Up-platform (in het kader van een contract tussen RISE UP en de werkgever van de Gebruiker) of over de invoering van nieuwe e-learningsystemen.

 

Toegang tot de website

De Site is overal en voor elke Gebruiker met internettoegang toegankelijk. Alle kosten in verband met de toegang tot de Site (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn ten laste van de Gebruiker.

Rise Up stelt alles in het werk om een kwalitatieve toegang tot de site en zijn diensten te verzekeren. Het gaat echter om een middelenverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis: de gebruiker verbindt er zich bijgevolg toe om geen schadevergoeding te eisen van Rise Up en zijn leveranciers in geval de site niet beschikbaar is op het moment dat hij er toegang toe wenst te krijgen.

Bij het aanmaken van een account op de Site wordt de toekomstige Gebruiker verzocht zijn/haar voornaam, achternaam, "gebruikersnaam" als identificatie, een wachtwoord en een afbeelding in het "avatar"-veld in te voeren. De uiteindelijke creatie van de account is onderhevig aan validatie door de interne teams van Rise Up. De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar gegevens rechtstreeks op de Site (toegang tot zijn/haar account) bijwerken en aanvullen, en in het bijzonder zijn/haar wachtwoord.

Rise Up behoudt zich het recht voor om de toegang tot RISE UP ACADEMY voor elke gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen indien RISE UP reden heeft om aan te nemen dat de gebruiker een van de beperkingen of verplichtingen van deze AV heeft geschonden, onverminderd alle andere rechten van Rise Up.

 

Intellectueel eigendom

De Site en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, logo's, tekst, foto's, enz.) zijn het exclusieve eigendom van Rise Up of zijn leveranciers.

 

Vertrouwelijkheid van de inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de Site uitsluitend te gebruiken voor zijn persoonlijk gebruik in het kader van zijn taken voor rekening van het bedrijf of de organisatie die met Rise Up een contract heeft gesloten voor de levering van een LMS-platform (Learning Management System).
De gebruiker erkent het vertrouwelijke karakter van de inhoud (modules, opleidingen, hulpmiddelen, enz.) die online op de RISE UP ACADEMY-site wordt geplaatst en waartoe hij/zij toegang heeft op grond van de rol die hem/haar is toegewezen door het bedrijf of de organisatie voor wiens rekening hij/zij werkt.


Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site of van één van zijn onderdelen, op welke drager en in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rise Up is strikt verboden.

Verbintenis van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe :
 • zijn/haar verbindingsgegevens die toegang tot RISE UP ACADEMY mogelijk maken, niet aan derden mee te delen;
 • Rise Up onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van ongeoorloofd gebruik van hun account of enige andere inbreuk op de beveiliging;
 • alle redelijke maatregelen nemen om hun gegevens te bewaren en te back-uppen om verlies te voorkomen;
 • de Site niet te gebruiken voor onwettige doeleinden;
 • de Site niet te gebruiken op een manier die de Site zou kunnen onderbreken, beschadigen, aantasten of minder effectief maken;
 • geen bestanden te uploaden die virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computerprogramma's bevatten;
 • toegang te verkrijgen of te trachten toegang te verkrijgen tot de account van een andere Gebruiker of de veiligheidsmaatregelen van de Site te omzeilen of trachten te omzeilen;
 • de Site niet te gebruiken op een manier die de reputatie, de naam of het imago van de Site zou schaden;
 • geen inbreukmakende, obscene, bedreigende, lasterlijke of onwettige inhoud te verspreiden of op te slaan via de Site.

Garantie voor de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe (via en vanaf de Site) alleen zijn eigen creaties, notities en bestanden te uploaden en garandeert alle rechten te bezitten op elke inhoud die hij op de Site plaatst of alle nodige toelatingen te hebben verkregen om deze inhoud binnen de Site te gebruiken.

De Gebruiker garandeert aldus:
(a) geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publicatierechten of andere rechten van derden, en
(b) geen contractuele bepalingen die hem of haar binden of wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen te overtreden.

 

Wijziging van de TOS

Rise Up behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Rise Up zal de Gebruiker op de hoogte brengen van de wijziging van de AV vooraleer ze van toepassing worden op de Gebruiker.

 

Privacybeleid en persoonsgegevens

Rise Up verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens die haar op de Site ter beschikking worden gesteld, te verwerken overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden in zijn huidige versie, de Europese verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR"), alsmede alle soortgelijke verordeningen en dwingende richtlijnen of aanbevelingen van de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheden (CNIL) die op de Persoonsgegevens van toepassing kunnen zijn.

 

Doel van de gegevensverwerking

Doel van de verwerking :

Het doel van de verwerking is het beheer van de diensten die worden aangeboden aan de op de RISE UP ACADEMY-site geregistreerde personen (de Gebruikers).

Meer in het bijzonder maakt de verwerking van gegevens :

 • om de registratie en authenticatie van Gebruikers tot de inhoud van de Site te verzekeren
 • om de Gebruikers in staat te stellen op de Site te surfen en het verloop van dit surfen te volgen
 • de gebruikers discussieforums in de vorm van community boards ter beschikking te stellen en toe te zien op de goede werking ervan
 • om met Gebruikers te communiceren
 • om statistieken op te stellen over het gebruik van de Site

 

Rechtsgrondslag :

Artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming - GDPR
Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.
Het betreft de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een LMS-platform tussen Rise Up en de onderneming of organisatie (hierna "de Cliënt" genoemd) voor wie of welke de Gebruiker taken uitvoert in het kader van het beheer van dat LMS-platform.

 

Verwerkte gegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

 • identificatiegegevens van de gebruiker (naam, voornaam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres, door de gebruiker gekozen avatar)
 • Gegevens over het gebruik van de dienst (IP-adres; gebruikte browser; besturingssysteem; data, tijdstippen en tijdstip van de verbinding met het platform; authenticatiegegevens verzameld door middel van een sessiecookie; data, tijdstippen, tracking tijden en voortgang met betrekking tot de verschillende modules
 • Uitwisselingen gepubliceerd op de community boards (discussieforums)

 

Bron van gegevens

Deze informatie wordt verzameld bij de Gebruiker, die zijn persoonlijke gegevens rechtstreeks kan bijwerken en aanvullen in zijn account die toegankelijk is op de Site (naam, voornaam, e-mailadres, avatar, telefoon, biografie, taal, tijdzone, wachtwoord).

 

Verplichte aard van de gegevensverzameling

De Site voorziet in de verplichte verzameling van gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van deze dienst.


Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking houdt geen geautomatiseerde besluitvorming in.

 

Betrokken personen

De gegevensverwerking betreft :
 • personen die zich op de Site wensen te registreren als Gebruikers
 • RISE UP-personeel dat belast is met het beheer van de RISE UP ACADEMY-site

Ontvangers van de gegevens

Categorieën van ontvangers

De ontvangers van alle of een deel van de gegevens zijn de personeelsleden van RISE UP.

 

Doorgifte van gegevens buiten de EU

Er worden geen gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie.

 

Duur van de bewaring van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar bewaard vanaf het einde van het contract tussen RISE UP en de Klant namens wie de Gebruiker om registratie op de Site verzoekt.

 

Beveiliging

Beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beveiligingsbeleid voor informatiesystemen van Rise Up, in overeenstemming met het SAP (Security Assurance Plan) dat aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.

 

Rechten van de gebruiker met betrekking tot de hem betreffende gegevens

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, schrapping (recht om te worden vergeten), beperking en verzet met betrekking tot de hem betreffende gegevens uitoefenen door, mits bewijs van zijn identiteit, contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo) van Rise Up via e-mail: dpo@riseup.ai. Indien de Gebruiker, na contact opgenomen te hebben met de dpo, van mening is dat zijn rechten met betrekking tot zijn gegevens niet gerespecteerd worden, kan hij een klacht indienen bij de CNIL.

 

Beheer van cookies

Het beheer van cookies is een specifieke verwerking van persoonsgegevens, beschreven in het cookiebeleid op de Site en toegankelijk op http://riseup.legal/cookies